Historisk rids over skiftende bogsamlinger i Hundested

03.05.21
Læs om forløberne for Hundested Bibliotek.

Der var op gennem 1800 tallet en stigende interesse for litteratur og læsning. Og det satte også gang i udgivelserne. Der opstod en række bogsamlinger rundt omkring, hvor det var læreren, degnen eller andre embedspersoner der grundlagde en bogsamling efter egen smag, der også kunne komme nogle borgere til gode. Dog var der, ikke alle steder i samfundet, udelt begejstring for den store lyst til at tilegne sig viden, for et folk der er meget vidende er sværere at styre i en bestemt retning.

Biblioteker i Halsnæs - Hundested gennem tiden

1895:           

Først i 1895 dukker der en lånebogssamling på Halsnæs ”Thorup sognebibliotek” blev bestyret af skolelærer Laurits Petersen. Biblioteket blev støttet økonomisk af sognet – i 1904 med 10 kr. årligt. Et beløb der blev forhøjet til 25 kr. i 1918. dette bibliotek blev formentlig nedlagt omkring 1927-28.

1916:           

I årene omkring 1916 flyttede mange til Hundested og Lynæs fra oplandet. Der blev dermed oprettet en lånebogsamling her. Det var en gruppe bogelskende Halsnæsborgere, der skaffede og etablerede bogsamlingen, som androg 200 bind, som skulle dække 250 låneres behov. Det kostede 25øre pr måned at låne – max 75 øre pr. familie. Foreningen havde også en foredragsvirksomhed som bl.a. havde foredragsholdere som Knud Rasmussen og Thit Jensen.

1919:           

Dette år stod Hundested skole færdig og bogsamlingen flyttede samme år hertil

1927:           

Foreningen blev ophævet i 1927 og bogsamlingen blev overtaget håndværker- og industriforeningen. I 1928 skiftede det lille bibliotek navn til Halsnæs offentlige bibliotek og flyttede lokale til teknisk skole. Åbningstiden var en gang om ugen i tidsrummet 1. oktober til 31. marts.

1934:           

Her kom der to kommunalbestyrelsesmedlemmer ind i bibliotekets bestyrelse.

1935-1965:

Biblioteket lå igen på Hundested Skole der i mellemtiden var blevet udvidet og biblioteket fik til huse oven på gymnastiksalen.

1937:           

Afholdes stiftende generalforsamling for Halsnæs biblioteksforening senere Hundested biblioteksforening. Her blev lærer Alfred Jensen formand og han kæmpede en brav kamp for at skaffe bøger. I 1941 rettede han henvendelse til politikerne og bad om bevilling til flere bøger og påpegede at bibliotekssagen fremover burde være en kommunal opgave. Han fik dog ikke bevillingen igennem men i 43/44 blev tilskuddet fordoblet til 1250 kr.

1938:           

Var der pga. forskellige donationer 614 bd. I samlingen, hvoraf 460 bind var skønlitteratur.

1963/64:     

Selvom tilskuddet her var vokset til 16.000 kr. var det ikke nok til at drive et bibliotek og man bad derfor kommunalbestyrelsen om at overtage biblioteksdriften. I 1965 indrettedes biblioteket i det gamle kommunekontor så som et ”smukt og moderne bibliotek”

1967:           

Munk Kristensen der i mange år havde været bibliotekar afgik ved døden i 1967 og der blev derved behov for nye kræfter. Ellen Albæk der havde været ansat på biblioteket siden 1966 fik stillingen som ledende overbibliotekar og biblioteket fik status som heltidsbibliotek. I 1967 blev Anne-Grethe Ingildsen ansat som børnebibliotekar og der blev i de følgende år igangsat en stribe af aktiviteter.

1975/78:     

Men der var pladsmangel og 15. oktober 1975 overtog Hundested Kommune Hotel Strandborg og på trods af megen tovtrækkeri i kommunalbestyrelsen og store borgerprotester ”stop det kommunale frådseri” så blev det nye bibliotek indviet i Hotel Strandborg 7. februar 1978. Resultatet blev meget fint og en kinesisk biblioteksdelegation skulle efterfølgende have udtalt, at det der imponerede dem mest på deres europaturne var netop Hundested Bibliotek.

2002:           

Ellen Albæk går på pension og Lene Jakobsen der kom fra en stilling som ledende børnebibliotekar i Nykøbing Sjælland, blev ansat som ny leder af bibliotekerne.

2011:           

Fik biblioteket igen nye lokaler i Hundesteds rådhus, der var blevet tilovers efter kommunesammenlægningen i 2007. Biblioteket er i dag den ene halvdel af Halsnæsbibliotekerne og ligger i det dejlige medborgerhus, der ud over bibliotek huser aktivitetshuset Paraplyen og Lokalhistorisk Arkiv. Ny biblioteksleder er i dag Jakob Vibe Matzen der tiltrådte som biblioteksleder i 2020.

2021:           

Halsnæsbibliotekerne er anno 2021 et moderne bibliotek med mange forskellige kulturaktiviteter, men vi prioriterer stadig at have den gode litteratur i centrum. Det er en imponerende udvikling der er sket på de omkring 130 år der er gået, siden de første litteraturformidlere på Halsnæs gjorde det muligt, at en bredere del af befolkningen fik adgang til litteratur og dermed dannelse, viden og underholdning.

Kilder til ovenstående historiske overflyvning er:

  • ”Jul i Hundested” årgang 2002. Artiklen Hundested Bibliotek skrevet af Søren Jessen. 
  • Danmarks Biblioteker årgang 2011 nr. 3
Tags